Home » Anunturi posturi vacante/ concursuri ocupare posturi vacante
 Română | English | Francais

Anunturi concursuri ocupare posturi vacante

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, organizează concurs pentru ocuparea a 8 funcţii de execuţie vacante de natură contractuală, pentru activitatea de protecție a datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • 1 post consilier cu cunoștințe aprofundate de IT și 1 post expert cu studii juridice în cadrul Direcției Control
 • 1 post de expert cu cunoștințe aprofundate de IT și 3 posturi expert cu studii juridice în cadrul Direcției Plângeri
 • 2 posturi expert cu studii juridice în cadrul Direcției Juridice și Comunicare

Concursul se desfăşoară la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Bld. Gen. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod poştal 010336, Bucureşti, astfel:

- data de 24 noiembrie 2021, ora 10:00 proba scrisă, în cadrul căreia se testează și cunoștințele de limbă străină (engleză/franceză);

- data de 02 decembrie 2021, ora 10:00 proba interviu.

Condiţiile generale:

         La concursul pentru ocuparea unui post vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotarârea nr. 286/2011, respectiv:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

 1. Pentru funcțiile contractuale de expert (1 post) din cadrul Direcției Plângeri și consilier (1 post) din cadrul Direcției Control, cu cerința de cunoștințe aprofundate de informatică/IT&C
  1. Condiții comune:
 • studii superioare juridice/economice/IT/alte specializări, cu diplomă de licență;
 • cunoștințe aprofundate de informatică/IT&C (sisteme de operare/servere Windows, Linux, baze de date, rețele comunicații, SQL, baze de date, virtualizare)
 • certificate absolvire cursuri IT acreditate
 • limbi străine: cunoașterea unei limbi de circulație internațională (Engleză/Franceză)
 • abilitați, calități și aptitudini necesare:
  • cunoștințe temeinice privind legislaţia în domeniul protecţiei datelor;
  • corectitudine, concizie și acuratețe în lucrările întocmite;
  • îndeplinirea cu profesionalism și promptitudine a lucrărilor repartizate, în condiții corespunzătoare de formă și fond, potrivit procedurilor interne;
  • păstrarea confidențialității în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției.
  • Vechimea în muncă și vechimea în specialitate necesară:
   • pentru postul de consilier: minim 7 ani vechime în muncă și minim 5 ani vechime în specialitate
   • pentru postul de expert: minim 5 ani vechime în muncă și minim 3 ani vechime în specialitate

2. Pentru funcțiile contractuale de expert cu studii juridice din cadrul Direcției Plângeri (3 posturi) și din cadrul Direcției Control (1 post):

 • studii superioare juridice cu diplomă de licență;
 • cunoștințe operare pe calculator necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 • limbi străine: cunoașterea unei limbi de circulație internațională (Engleză/Franceză)
 • abilități, calități și aptitudini necesare:
  • cunoștințe temeinice privind legislaţia în domeniul protecţiei datelor;
  • corectitudine, concizie și acuratețe în lucrările întocmite;
  • îndeplinirea cu profesionalism și promptitudine a lucrărilor repartizate, în condiții corespunzătoare de formă și fond, potrivit procedurilor interne;
  • păstrarea confidențialității în legătură cu faptele, informațiile sau cu documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției;
 • Vechimea în muncă necesară: minim 5 ani
 • Vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani

3. Pentru funcțiile contractuale de expert (2 posturi) din cadrul Direcției Juridice și Comunicare:

 • studii superioare juridice cu diplomă de licență;
 • cunoștințe operare pe calculator necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 • limbi străine: cunoașterea unei limbi de circulație internațională (Engleză/Franceză)
 • abilități, calități și aptitudini necesare:
  • cunoștințe temeinice privind legislaţia în domeniul protecţiei datelor, a dreptului muncii, a dreptului procesual civil;
  • corectitudine, concizie și acuratețe în lucrările întocmite;
  • îndeplinirea cu profesionalism și promptitudine a lucrărilor repartizate, în condiții corespunzătoare de formă și fond, potrivit procedurilor interne;
  • păstrarea confidențialității (secretului profesional) în legătură cu faptele, informațiile sau cu documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției;
 • Vechimea în muncă necesară: minim 5 ani
 • Vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui Autorităţii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae, model european.
  • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  • În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  • Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
  • Cererea de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs și online pe site-ul autorității www.dataprotection.ro.

În cadrul probei scrise din data de 24 noiembrie 2021, ora 10:00 se vor testa și cunoștintele de limbă străină. Candidatul va opta la înscriere pentru una dintre limbile de circulație internațională engleză sau franceză.

Bibliografia și tematica:

 1. Bibliografia și tematica comună a concursului de angajare pentru toate  posturile de expert și cel de consilier, în cadrul Direcției Plângeri, Direcției Contol și Direcției Juridice și Comunicare:

a) Bibliografia și tematica de specialitate

 • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), rectificat 2018,
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată,
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, modificată şi completată, şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G nr. 123/2002,
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare,
 • O.G. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal adoptat prin Hotărârea nr. 16/2005 a Biroului Permanent al Senatului, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Deciziile nr. 99/2018, 133/2018, 161/2018 și 174/2018, 20/2021 emise de ANSPDCP

         Tematica:

 • Principiile, regulile si condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate,
 • Soluționarea plângerilor și efectuarea investigațiilor de ANSPDCP,
 • Atribuţiile legale ale ANSPDCP, inclusiv ale compartimentelor,
 • Activitatea de soluţionare a petiţiilor,
 • Reglementările legale aplicabile accesului liber la informaţiile de interes public,
 • Regimul juridic al contravențiilor,
 • Obligațiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator,
 • Căi de atac, răspundere și sancțiuni în domeniul protecției datelor,
 • Confidenţialitatea comunicărilor și comunicările nesolicitate.

b) Pentru verificarea cunoștințelor privind o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), bibliografia constă în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), rectificat 2018 – varianta în limba engleză sau franceză, iar tematica constă în: Principiile, regulile, conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, obligațiile operatorilor/persoanelor împuternicite de operator și drepturile persoanelor fizice vizate.

 1. Pentru posturile de expert din cadrul Direcției Juridice și Comunicare, la bibliografia și tematica menționată la subpunctul 1 litera a) se adaugă:

La secțiunea bibliografie:

 • Codul de procedură civilă,
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din funcții publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare.

La secțiunea tematică:

 • Drepturile și obligațiile salariaților stabilite în legislația din domeniul dreptului muncii,
 • Principiile și sistemul de salarizare aplicabil personalului plătit din funcții publice,
 • Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică,
 • Structura actelor normative.
 1. Pentru postul de expert din cadrul Direcției Plângeri și postul de consilier din cadrul Direcției Control, pentru care condițiile specifice privind ocuparea posturilor menționează cunoștințe aprofundate de informatică/IT&C, la bibliografia și tematica menționată la subpunctul 1 litera a) se adaugă:

La secțiunea bibliografie:

 • Microsoft Official Course Installing and Configuring Windows Server ® 2012: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735673106/samplepages/9780735673106.pdf https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735684249/samplepages/9780735684249.pdf sau echivalent (2016, 2019),
 • Active Directory; Designing, Deploying and Running Active Directory https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/adac/active-directory-administrative-center ,
 • https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/administration/configure-profile-synchronization-by-using-sharepoint-active-directory-import ,
 • Baza de date – proiectare, implementare, gestionare http://cadredidactice.ub.ro/simonavarlan/files/2012/12/baze-de-date.pdf ,
 • Microsoft SQL Server 2008 High Availability with Clustering & Database Mirroring, Michael Otey, McGraw Hill; http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735658226/samplepages/9780735658226.pdf  ,
 • Cisco Networks: Engineers` Handbook of Routing, Switching and security with IOS, NX-OS and ASA, Chris Carthern, Apress. (www.cisco.com)  https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9781587133183/samplepages/9781587133183.pdf .

La secțiunea tematică:

 • Încălcarea securității datelor cu caracter personal
 • Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA)
 • Instalarea, conectarea, configurarea și administrarea stațiilor de lucru cu Windows 7, Windows 8 și Windows 10.
 • Instalarea, configurarea și administrarea Microsoft Windows Server 2012/2012 R2, 2016 și 2019
 • Instalare, administrarea și configurarea Microsoft Active Directory
 • Configurare și administrare rețele LAN si WAN bazate pe tehnologie CISCO sau asemenea. Măsuri de protecție ce pot fi aplicate switch-urilor.
 • Noțiuni fundamentale despre VPN (Virtual Private Network) implementare, administrare, criptare.
 • Instalare, configurare, administrare, soluții de stocare date, soluții de backup, soluții antivirus/ anti-malware de tip Enterprise cu consolă de administrare centralizată.
 • Utilizarea utilitarelor de diagnoza din sistemul de operare ( ex. Event Viewer, Windows Performance Monitor etc. ) și a analizorului Wireshark.
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale: utilizarea limbajului SQL si a extensiei procedural PL/SQL

 

Calendarul de desfăşurare a concursului

- depunere dosar de concurs în perioada 02.11-16.11.2021, după următorul program: de luni până joi între orele 08.30 – 16.30 şi vineri între orele 08.30 – 14.00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5, camera 30-31 (Registratură).

- selecţia dosarelor de concurs se face pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare - art. 19 alin. 2 din Regulamentul-cadru, în data de 17 noiembrie 2021,

- afişare rezultatele selecţiei dosarelor până la data de 17 noiembrie 2021, ora 16:00 pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5

 • candidaţii declaraţi ,,admis” la selecţia dosarelor se vor prezenta la proba scrisă,
 • candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarului pot depune contestaţii în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei, respectiv în data de 18.11.2021 până la ora 16:00, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna. NEAGU Diana, la sediul autorităţii din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5, camera 30-31 (Registratură), sau pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro,
 • afișare rezultate contestații depuse, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv în data de 19.11.2021 până la ora 14:00, pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5.

- desfăşurare proba scrisă în data de 24.11.2021 începând cu orele 10:00, la sediul ANSPDCP din București, Bd Magheru, Sector 1, nr. 28-30, et. 4,cam 22.

 • cadidaţii se vor prezenta cu 15 minute înainte de ora programată, la sediul ANSPDCP din București, Bd Magheru, Sector 1, nr. 28-30, et. 5, camera 30-31 (Registratură), de unde vor fi preluați de către secretarul comisiei de concurs,
 • candidaţii sunt obligaţi să prezinte cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate,
 • candidaţii sunt rugaţi să deţină un instrument de scris de culoare albastră,
 • în cazul înscrierii unui număr mare de candidați, datorită condițiilor epidemiologice, proba scrisă se va efectua cu împărțirea candidaților în mai multe serii, acestea urmând a fi anunțate odată cu rezultatele selecției dosarelor de concurs.

- afişare rezultate proba scrisă până la data de 25.11.2021, ora 16:00 pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5,

 • sunt declaraţi ,,admis” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte posibile,
 • candidaţii declaraţi ,,admis” la proba scrisă se vor prezenta la proba interviu,
 • candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţii în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei, respectiv în data de 26.11.2021 până la ora 14:00, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna. NEAGU Diana, la sediul autorităţii din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5, camera 30-31 (Registratură), sau pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
 • afișare rezultate contestații depuse, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv în data de 29.11.2021 până la ora 16:00, pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5.

- desfăşurare proba interviu în data de 02.12.2021 începând cu orele 10:00, la sediul ANSPDCP din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 4, camera 22.

 • cadidaţii se vor prezenta cu 15 minute înainte de ora programată, la sediul ANSPDCP din București, Bd Magheru, Sector 1, nr. 28-30, et. 5, camera 30-31 (Registratură), de unde vor fi preluați de către secretarul comisiei de concurs,
 • candidaţii sunt obligaţi să prezinte cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate,
 • în cazul înscrierii unui număr mare de candidați, datorită condițiilor epidemiologice, proba interviu se va efectua cu împărțirea candidaților în mai multe serii, acestea urmând a fi anunțate odată cu rezultatele selecției dosarelor de concurs.

- afişare rezultate proba interviu: până la data de 03.12.2021 ora 14:00, pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5,

 • sunt declaraţi ,,admis” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte posibile,
 • candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot depune contestaţii în maximum o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei, respectiv în data de 06.12.2021 până la ora 14:00, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna. NEAGU Diana, la sediul autorităţii din București, Bd Magheru, Sector 1, nr. 28-30, et. 5, camera 30-31 (Registratură), sau pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
 • afișare rezultate contestații depuse, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv în data de 07.12.2021 până la ora 14:00, pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5.

- afişare rezultate finale ale concursului: la data de 08.12.2021 ora 16:00, pe site-ul www.dataprotection.ro și la sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București, Sector 1, Bd Magheru, nr. 28-30, et. 5;

 • punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu;
 • se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar;
 • la punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător;
 • candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

Persoană de contact – NEAGU Diana, secretar comisie concurs

Relaţii suplimentare la tel 0318059211 int 139 (serviciul economic), la sediul Autorității şi pe site-ul www.dataprotection.ro la Secțiunea ”Anunțuri posturi vacante/concursuri”.

 

Nota informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Instructiuni completare CV model european