Home » Comunicat_Presa_28.06.2024
 Română | English | Francais

28.06.2024

Drepturile persoanelor vizate – SIS/SINS (Schengen)

 

În contextul recentei aderări parțiale a României la spațiul Schengen cu frontierele maritime și aeriene, menționăm că spațiul Schengen garantează libera circulație a peste 400 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene (UE), împreună cu cetățenii din afara UE care locuiesc în UE sau vizitează UE ca turiști, studenți sau în scopuri de afaceri. Libera circulație a persoanelor permite fiecărui cetățean UE să călătorească, să lucreze și să locuiască într-o țară din UE fără îndeplinirea unor formalități speciale. Astfel, cetățenii se pot deplasa în spațiul Schengen fără a fi supuși controalelor la frontieră.

https://www.dataprotection.ro/?page=SIS_II_Video_prezentare

Sistem de Informaţii Schengen (SIS) este sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre şi asociate pentru cooperarea prin schimb de date şi informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile acestora, precum și pentru gestionarea controlului frontierelor Schengen externe și asistență pentru cooperarea polițienească și judiciară.

Menționăm că, prin Regulamentul (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare şi de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI, prin Regulamentul (UE) 2018/1861 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere și prin Regulamentul (UE) 2018/1860 privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, se stabilesc arhitectura tehnică a SIS (sistemul central și sistemele national), obligația statelor membre de a dezvolta propriile sisteme naționale SINS, precum și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și a informațiilor utilizate.

În acest context, precizăm că persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în Sistemul de Informații Schengen (SIS) sau în Sistemul informatic naţional de semnalări (SINS) au drept de acces la date (persoana vizată are dreptul de a ști dacă datele sale sunt înregistrate sau nu în SIS), drept de rectificare (persoana vizată are dreptul de a solicita corectarea datelor eronate din SIS) și drept de ștergere (persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor, dacă acest lucru este permis de lege) a datelor cu caracter personal. 

Pentru aplicarea la nivel naţional a anumitor prevederi cuprinse în Regulamentele europene mai sus menționate, a fost adoptată Legea nr. 76/2023 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic naţional de semnalări şi participarea României la Sistemul de informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

Prin art. 61 din acest act normativ se stabilește că prelucrările de date cu caracter personal efectuate în SINS sau în SIS se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 şi a Legii nr. 363/2018.

De asemenea, la art. 62 din Legea nr. 76/2023 este descrisă modalitatea de exercitare a drepturilor mai sus menționate.

Astfel, cererile persoanelor vizate (de exercitare a drepturilor de acces, rectificare și ștergere) în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS, se transmit Biroului protecţia datelor personale, structură în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu competențe în soluționarea acestor cereri (cererischengen@politiaromana.ro).

Totodată, persoanele vizate pot adresa cereri în vederea exercitării dreptului de acces, rectificare și ștergere a datelor cu caracter personal și către orice autoritate naţională competentă (Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Generală de Paşapoarte, Ministerul Afacerilor Externe), care redirecţionează cererea către Biroul protecţia datelor personale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu informarea persoanelor vizate despre aceasta.

Persoanele vizate sunt informate despre acțiunile întreprinse în urma acestor cereri în cel mult o lună de la primirea acestora. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Subliniem că legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS (componentă naţională a SIS) pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Astfel, în situația în care persoanele vizate nu au primit un răspuns sau sunt nemulțumite de răspunsul primit de la Biroul protecţia datelor personale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, acestea se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru alte informații puteți accesa și broșura dedicată Sistemului de Informații Schengen disponibilă pe site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la Secțiunea Schengen – Materiale informative Schengen.

https://www.dataprotection.ro/?page=Materiale_informative_SIS_II

 

Direcția juridică și comunicare

A.N.S.P.D.C.P.