Home » Informaţii generale » Informaţii de interes public » Documente de interes public
 Română | English | Francais

Documente de interes public

 

Lista documentelor de interes public conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Acte normative

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și activitatea acesteia

 • Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată; legea este conformă Directivei 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 - ABROGATA;
 • Legea nr. 682/2001 pentru ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea nr. 55/2005 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2015;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2016;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2017;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2018;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2019;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2020;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2021;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2022;
 • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2023;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2017;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2018;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2019;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2020;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2021;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2022;
 • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2023;
 

Structura organizatorică

Structura organizatorică și atribuțiile departamentelor sunt stabilite prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Programul de funcționare

Programul de funcționare al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:   luni – joi: 8.00 – 16.30  vineri: 8.00 – 14.00

Registratura Autorității naționale de supraveghere are program cu publicul de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.

 

Programul de dispecerat

Operatorii și persoanele vizate pot primi informații cu privire la legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României în cadrul programului de dispecerat de luni până vineri între orele 09:00 - 12:00.

 

Programul de audiențe

Programul de audiențe desfășurat la sediul ANSPDCP, de luni până vineri, în intervalul orar 11.00 – 13:00

 

Conducerea ANSPDCP

Ancuța Gianina OPRE - Presedintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Mirela NISTOROIU - Vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Andreea Marina Parepa - Șef Serviciul Economic

Alina Săvoiu - Director Direcția Juridică și Comunicare

Emilia Datcu - Director Direcția Plângeri

George Balaiti - Director Direcția Control

Luisa Dumitru - Șef Birou Relații Internaționale

 

Coordonatele de contact ale ANSPDCP

B-dul Gen. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

Sursele Financiare

Autoritatea națională de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat, conform art. 27 din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată. Bugetul autorității și bilanțul contabil în format de hârtie se pot consulta la sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform art. 5, alin.(4) lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Lista documentelor

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii decizii și proiecte de decizii ale președintelui autorității

·   instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;           

·   protocoale de colaborare cu autorități și instituții publice, precum și cu autorități similare

·   rapoarte anuale

·   studii, analize, programe, strategii

·   petiții și adrese 

·   fișe de proiect, termeni de referință       

·   dosare de achiziție publică        

·   procese-verbale           

·   avize    

·   acte procedurale în fața instanțelor judecătorești și altor organe cu activitate jurisdicțională

Modalități de contestare

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:

 • reclamația - se depune la conducătorul ANSPDCP, în termen de 30 de zile.
 • plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiționarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul ANSPDCP, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Program de audiențe conducere

Președinte: vineri, orele 12-14

Vicepreședinte: luni, orele 12-14

Director, Direcția Control: marți, orele 10-12

Director, Direcția Plângeri: marți, orele 12-14

Șef serviciu, Serviciul Relații Internaționale: miercuri, orele 10-12

Director, Direcția Juridică și Comunicare: joi, orele 12-14

 

Procedura de acordare a audiențelor

Model cerere audiențe conducere

--------

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIA nr. 103 din 31 august 2006

privind informaţiile de interes public care pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată, şi al art. 6 alin. (2) lit. b) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta

DECIZIE:

Art. 1 - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată,prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, modificată şi completată,prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3 - Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4 - Structurile competente din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, modificată şi completată, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5 - Raportul periodic de activitate al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, modificată şi completată, se elaborează la sfârşitul fiecărui an calendaristic prin grija Biroului juridic şi comunicare, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul  Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 6 - În scopul aplicării prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, modificată şi completată, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va asigura accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul Biroului juridic şi comunicare. În acest sens, compartimentele din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal vor transmite Biroului juridic şi comunicare, după caz:

   a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public, în termen de:

 • 7 zile de la data înregistrării solicitării;
 • cel mult 25 de zile de la data înregistrării solicitării în cazul unor informaţii complexe;

    b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la data înregistrării solicitării.

Art. 7 - Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiilor prezentei Decizii revine vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 8 - Pe data emiterii prezentei Decizii orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 9 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta Decizie.

 

PREŞEDINTE,

Georgeta BASARABESCU

Bucureşti,  31 august 2006

 

ANEXA Nr. 1: Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  modificată şi completată

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi cele ale persoanei  responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

4. Programul de acordare a audienţelor, inclusiv de către persoanele din conducerea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

5. Coordonatele de contact ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

7. Strategia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru perioada 2006-2010

8. Lista cuprinzând documentele de interes public

9. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii

10. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

11.Raportul anual de activitate al autorităţii, după prezentarea acestuia în şedinţa plenară a Senatului şi publicarea sa în Monitorul Oficial, Partea a II-a, potrivit art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 102/2005

12. Planul anual de achiziţii

13. Raportul periodic de activitate al autorităţii, după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001.

 

ANEXA Nr. 2: Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată

1.  Comunicate de presă

2.  Drept la replică

3. Materiale informative (broşuri) editate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în limita stocului disponibil

4. Indicatori privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum: numărul total al notificărilor privind prelucrărilor de date, numărul total al autorizaţiilor, numărul total al acţiunilor de control şi investigaţie, numărul total al sesizărilor, cererilor şi plângerilor înregistrate la autoritate, numărul total al avizelor şi recomandărilor, numărul total al sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii

5. Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de constatare

6. Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

ANEXA Nr. 3: Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii

1.Rapoartele de control administrativ

2.Notele de serviciu cu caracter intern

3.Sesizările şi documentele privind cercetarea disciplinară

4.Numerele de telefon ale angajaţilor din cadrul autorităţii, precum şi informaţiile privind activităţile extraprofesionale ale acestora

5.Sesizările, cererile şi plângerile persoanelor vizate, ale operatorilor de date cu carcater personal, precum şi ale altor persoane interesate

6.Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei 

7.Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public

8.Registrul de evidenţă a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal

9. Registrul de dosare (cereri, plângeri sau sesizări)

10. Registrul de evidenţă a deciziilor, avizelor şi recomandărilor emise de preşedintele Autorităţii, în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea de prelucrare a datelor

11. Registrul de acte emise de preşedintele Autorităţii în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei

12. Registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială

13. Registrul de arhivă.

14. Registrul de inventariere a bunurilor

15. Corespondenţa cu instituţiile publice interne şi internaţionale

16. Dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele persoanelor care susţin interesele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în aceste litigii

17. Procesele-verbale de constatare

18. Rapoartele întocmite ca urmare a acţiunilor de control şi investigaţie

19. Notele de audiere

20. Corespondenţa cu agenţii economici, operatorii de date cu caracater personal şi persoanele vizate

21. Documentele a căror comunicare publică poate afecta dreptul la viaţă intimă, familială şi privată sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată

24. Decizii cu caracter intern emise de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

25. Dispoziţii interne emise de conducătorii structurilor funcţionale din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

26. Statele de salarii

27. Planificările anuale şi trimestriale ale investigaţiilor

28. Planul anual privind activităţile de relaţii externe

 

ANEXA Nr. 4: Structurile competente din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetăţenilor la unele informaţii

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii

Structuri competente:

 • preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

2. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii

Structuri competente:

 • Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

3. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii

Structuri competente:

 • Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Biroul juridic şi comunicare din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

4. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare, informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces, precum şi informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor

Structuri competente:

 • Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Biroul juridic şi comunicare din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Notă de informare privind protecția datelor

 

ANUNT - pentru selectarea unui partener asociatie neguvernamentală, în vederea implementării unor proiecte privind  îmbunătățirea capacității adminstrative a ANSPDCP  finantate din fonduri structurale nerambursabile

ANUNT REZULTAT SELECTIE

 

ANUNȚURI PROMOVARE

Anunț examen promovare

Transparența veniturilor salariale

 

Listă posturi 31 martie 2024

Listă posturi 30 septembrie 2023

Listă posturi 31 martie 2023

Listă posturi 30 septembrie 2022

Listă posturi 31 martie 2022

Listă posturi 30 septembrie 2021

Listă posturi 31 martie 2021

Listă posturi 30 septembrie 2020

Listă posturi 30 martie 2020

Listă posturi 30 septembrie 2019

Listă posturi 31 martie 2019

Listă posturi 30 septembrie 2018

Listă posturi 30 martie 2018

Listă posturi 30 septembrie 2017

 

Anunțuri Angajări 

Anunturi posturi vacante / concursuri ocupare posturi vacante

 

Rezultate concursuri angajari

Rezultate concurs