Home » Comunicat_presa_01_/_04_/_2021
 Română | English | Francais

01.04.2021

Transmiterea plângerilor către ANSPDCP

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) nr.2016/679) stabileşte un set unic de reguli destinate protejării eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

Regulamentul General privind Protecția Datelor conferă persoanelor fizice mai multe drepturi, respectiv:

 • dreptul de acces (art. 15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opoziție (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22).

Pentru a-și exercita aceste drepturi persoana fizică urmează să se adreseze cu o cerere operatorului care i-a prelucrat datele cu caracter personal.

Operatorul trebuie să răspundă persoanei respective în cel mult o lună de la primirea cererii şi, în cazul în care nu intenţionează să se conformeze respectivei cereri, să motiveze acest refuz. Această perioadă de răspuns poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. În acest caz, operatorul trebuie să anunțe persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

În situația în care persoana vizată:

 • este nemulțumită de modul de soluționare a cererii sau
 • nu a primit răspuns din partea operatorului, 

aceasta are posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere.

Plângerile către Autoritatea Națională de Supraveghere pot fi adresate de orice persoană vizată, care consideră că modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, în special în cazul în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României.

Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant (cu anexarea împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz).

Plângerea poate fi depusă şi de către mandatarul persoanei vizate, ce are calitatea de soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv, în condițiile art. 3 din din Decizia nr. 133/2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor.

Plângerile trebuie formulate în scris, în limba română sau engleză.

Plângerile pot fi depuse la registratura generală de la sediul Autorității Națioale de de Supraveghere sau pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, ori prin utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a autorității, la secțiunea Plângeri https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.

Conform Deciziei Președintelui Autorității Naționale de Supraveghere nr. 133/2018,  la depunerea plângerilor este obligatorie:

 • precizarea detaliată a obiectului acestora,
 • precizarea demersurilor întreprinse de petiţionar (persoana vizată) față de operatorul reclamat sau față de persoana împuternicită reclamată,
 • precizarea informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor,
 • anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a plângerilor este obligatorie:

 • furnizarea următoarelor date ale petiţionarului: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă; în cazul în care plângerea este depusă electronic, furnizarea adresei de poştă electronică a petiţionarului;
 • furnizarea datelor de identificare ale operatorului reclamat sau a persoanei împuternicite reclamate, precum nume şi prenume/denumire, adresă/sediu, sau cel puţin a informaţiilor disponibile deţinute de petiţionar, în vederea identificării acestuia;
 • în cazul plângerilor transmise prin reprezentant, furnizarea următoarelor date ale reprezentantului: nume şi prenume/denumire, adresă poştală de corespondenţă/sediu, adresă de poştă electronică, număr de telefon, număr de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

Plângerile trimise se semnează olograf sau electronic, iar în cazul petiţiilor trimise electronic care nu pot fi semnate, Autoritatea Națională de Supraveghere poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic.

Petiţionarii pot solicita păstrarea confidenţialităţii anumitor date cu caracter personal, menţionate în mod expres, furnizate prin plângere, cu excepţia situaţiilor în care, pentru soluţionarea corespunzătoare a obiectului plângerilor depuse, datele de identificare ale petiţionarului trebuie să fie dezvăluite către entitatea reclamată.

Autoritatea Națională de Supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare, conform dispozițiilor art. 9 din Decizia nr. 133/2018.

În cazul în care se constată că informațiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea Națională de Supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efectuării unei investigații. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.

Autoritatea Națională de Supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția sau cu rezultatul investigației întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă.

În situația în care este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu alte autorități de supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția investigației, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia.

Plângerea în care nu se precizează datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă ori adresă de poștă electronică) este considerată anonimă şi se clasează, fără a se formula un răspuns petiţionarului, potrivit dispozițiilor art. 10 din Decizia nr. 133/2018.

Procedura de primire și soluționare a plângerilor este reglementată prin Decizia nr. 133/2018 a Președintelui Autorității Naționale de Supraveghere, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 13 iulie 2018, disponibilă pe site-ul Autorității www.dataprotection.ro, Secțiunea Legislație/Decizii A.N.S.P.D.C.P., la adresa:

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1517

Formularul de plângere on-line este disponibil la adresa https://www.dataprotection.ro/formulare/formularPlangere.do?action=view_action&newFormular=true

 

Direcția juridică şi comunicare

ANSPDCP