Home » Relaţii Internaţionale » Europol
 Română | English | Francais

Organismul Comun de Control în domeniul Europol

 

Europol a fost înfiinţată prin Decizia 2009/371/JAI a Consiliului ca entitate a Uniunii pentru a susţine şi a consolida activitatea autorităţilor competente ale statelor member şi cooperarea reciprocă a acestora în vederea prevenirii şi a combaterii criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor forme grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre. Decizia 2009/371/JAI a înlocuit Convenţia în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol).

Întrucât criminalitatea gravă depăşeşte adesea frontierele interne, Europol susţine şi consolidează acţiunile statelor membre şi cooperarea dintre acestea în prevenirea şi combaterea criminalităţii grave care afectează două sau mai multe state membre. Întrucât terorismul reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa securităţi Uniunii, Europol acordă asistenţă statelor membre pentru a face faţă provocărilor comune în această privinţă. În calitate de agenţie a Uniunii de aplicare a legii, Europol susţine şi consolidează acţiunile şi cooperarea privind combaterea formelor de criminalitate care afectează interesele Uniunii.

 

Categoriile de date cu caracter personal colectate şi prelucrate pot include numai:

  1. numele de familie, numele dinaintea căsătoriei, prenumele şi pseudonimul sau orice alt nume de împrumut;
  2. data şi locul naşterii;
  3. naţionalitatea;
  4. sexul;
  5. locul de reşedinţă, profesia şi locul unde se află persoana respectivă;
  6. codul personal de asigurări sociale, permisul de conducere, actele de identitate şi datele care figurează în paşaport; şi
  7. dacă este necesar, alte caracteristici care pot fi utile pentru identificare, inclusiv orice caracteristică fizică obiectivă specifică care nu poate fi modificată, cum ar fi datele dactiloscopice şi profilul ADN (stabilite din partea necodată a ADN-ului).

Art. 45 din Regulamentul Europol* prevede instituirea unui Consiliu de cooperare cu rol consultativ. Acesta este alcătuit din câte un reprezentant al autorităţii naţionale de supraveghere din fiecare stat membru şi un reprezentant al AEPD.

Consiliul de cooperare are în principal următoarele atribuţii: examinează dificultăţile de interpretare sau de aplicare a Regulamentului Europol; analizează probleme generale legate de exercitarea supravegherii independente sau de exercitarea drepturilor persoanelor vizate; redactează propuneri armonizate pentru soluţii comune; examinează cauzele prezentate de AEPD, dar şi de orice autoritatea naţională de supraveghere; asigură creşterea gradului de conştientizare cu privire la drepturile persoanelor vizate. De asemenea, Consiliul de cooperare poate să emită avize, orientări, recomandări şi bune practici.

 

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu principiile privind protecţia datelor, drepturile persoanelor recunoscute şi de Regulamentul Europol sunt următoarele: dreptul de acces al persoanei vizate (art. 36) şi dreptul la rectificare, ştergere şi restricţionare (art. 37).

Orice persoană are dreptul de a solicita autorităţii naţionale de supraveghere să verifice legalitatea oricărui transfer şi oricărei comunicări către Europol, sub orice formă, de date care o privesc şi a accesului statului membru în cauză la datele respective. Acest drept se exercită în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care a fost depusă cererea.
 
 
___________________________
[*] REGULAMENTUL (UE) 2016/794 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI şi 2009/968/JAI ale Consiliului