Home » Informaţii generale » Prezentare generală
 Română | English | Francais

Prezentare Generala

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor, autoritatea națională de protecția  datelor este responsabilă de monitorizarea aplicării prezentului regulament, în vederea protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea şi în vederea facilitării liberei circulaţii a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii.

Fiecare autoritate de supraveghere beneficiază de independenţă deplină în îndeplinirea sarcinilor sale şi exercitarea competenţelor sale în conformitate cu prezentul regulament.

Totodată, conducerea fiecărei autorităţi de supraveghere, în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării competenţelor sale în conformitate cu prezentul regulament, rămâne independentă de orice influenţă externă directă sau indirectă şi nici nu solicită, nici nu acceptă instrucţiuni de la o parte externă.

Aplicarea, pe data de 25 mai 2018, a Regulamentului general privind protecţia datelor a condus la necesitatea armonizării prevederilor naționale care reglementau domeniul protecției datelor cu caracter personal cu dispozițiile acestui act normativ european.

În acest context, prin Legea nr. 129/2018 de modificare și completare a Legii nr. 102/005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal s-a urmărit, în principal, asigurarea competențelor și sarcinilor de monitorizare și control ale Autorității Naționale de Supraveghere în acord cu prevederile art. 55-59 din Regulamentul (UE) 2016/679, asigurând în acest mod un cadru legal adecvat pentru respectarea drepturilor specifice ale persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal (dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor – dreptul ”de a fi uitat”, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor), precum și o interacțiune eficientă în relația administrație-cetățeni.

Autoritatea Naţională de Supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date.

Printre principalele atribuţii ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și ale președintelui acesteia, stabilite în acord cu elementele de noutate aduse de Regulamentul (UE) 2016/679, enumerăm:

- monitorizarea aplicării unitare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, de către toate entitățile care au calitatea de operatori de date;

- reglementarea, prin elaborarea de decizii și instrucțiuni cu caracter obligatoriu, care se publică în Monitorul Oficial al României;

- avizarea proiectelor de acte normative în materie de protecție a datelor cu caracter personal;

-  îndrumarea, prin activitatea de consiliere, inclusiv a Parlamentului, Guvernului și altor autorități sau instituții publice și a entităților ce au calitatea de operatori de date, precum și informarea persoanelor vizate și a publicului asupra a obligațiilor ce le revin în temeiul legislației în domeniul protecției datelor personale, respectiv drepturilor garantate de lege;

- controlul îndeplinirii obligațiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, prin intermediul competențelor de investigare a încălcării drepturilor persoanelor vizate, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări;

- aplicarea măsurilor corective în situațiile în care se constată încălcări ale legislației în domeniu;

- cooperare și asistență reciprocă cu autoritățile de supraveghere din celelalte state membre, precum și de cooperare cu Comisia Europeană și Comitetul european pentru protecția datelor, în cadrul mecanismului de asigurare a coerenței aplicării Regulamentului general pentru protecția datelor pe teritoriul întregii Uniuni;

- informare a Parlamentului, Guvernului, Comisiei europene și a Comitetului european pentru protecția datelor, asupra activităţii proprii, prin intermediul raportului anual de activitate.