Home » Informaţii generale » Informaţii de interes public » Documente de interes public
 Română | English | Francais

Documente de interes public

Lista documentelor de interes public conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Acte normative

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și activitatea acesteia

  • Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată; legea este conformă Directivei 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995;
  • Legea nr. 682/2001 pentru ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
  • Legea nr. 55/2005 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritătile de control si fluxul transfrontalier al datelor;
  • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2015;
  • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2016;
  • Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2017;
  • Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2017;

Structura organizatorică

Structura organizatorică și atribuțiile departamentelor sunt stabilite prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Programul de funcționare

Programul de funcționare al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:  
luni – joi: 8.00 – 16.30 
vineri: 8.00 – 14.00     
Registratura Autorității naționale de supraveghere are program cu publicul de luni până vineri, între orele 09:00-13:00.

 

Programul de dispecerat

Operatorii și persoanele vizate pot primi informații cu privire la legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României în cadrul programului de dispecerat de luni până vineri între orele 09:00 - 12:00.  

 

Programul de audiențe

La sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, operatorii și persoanele vizate pot primi informații cu privire la legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.
Audiențele se acorda în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 11:00-13:00, la sediul Autorității naționale de supraveghere, de către personalul desemnat de președinte.

 

Conducerea ANSPDCP

Ancuța Gianina OPRE - Presedintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Mirela NISTOROIU - Vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Andreea Marina Parepa - Șef Serviciul Economic

Alina Săvoiu - Șef Birou Juridic și Comunicare

Adina Diaconescu - Șef Birou Plângeri

George Balaiti - Șef Serviciul Control Operatori

Luisa Dumitru - Șef Birou Relații Internaționale

 

Coordonatele de contact ale ANSPDCP

B-dul Gen. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

Sursele Financiare

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil se pot consulta la sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform art. 5, alin. (4) lit. b din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Lista documentelor

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii decizii și proiecte de decizii ale președintelui autorității

·   instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;           

·   protocoale de colaborare cu autorități și instituții publice, precum și cu autorități similare

·   rapoarte anuale

·   studii, analize, programe, strategii

·   petiții și adrese 

·   fișe de proiect, termeni de referință       

·   dosare de achiziție publică        

·   procese-verbale           

·   avize    

·   acte procedurale în fața instanțelor judecătorești și altor organe cu activitate jurisdicțională

 

Modalități de contestare

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:      
•  reclamația - se depune la conducătorul ANSPDCP, în termen de 30 de zile.
• plângerea la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiționarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul ANSPDCP, în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

 

Program de audiențe conducere

Președinte: vineri, orele 12-14

Vicepreședinte: luni, orele 12-14

Șef serviciu, Serviciul Control Operatori: marți, orele 10-12

Șef birou, Biroul Plângeri: marți, orele 12-14

Șef serviciu, Serviciul Relații Internaționale: miercuri, orele 10-12

Șef serviciu, Serviciul Înregistrare Operatori: miercuri, orele 12-14

Șef birou, Biroul Juridic și Comunicare: joi, orele 12-14

 

Procedura de acordare a audiențelor

Model cerere audiențe conducere


--------

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL    


DECIZIA nr. 103        
din 31 august 2006      


privind informațiile de interes public care pot fi comunicate și informațiile exceptate de la comunicare


În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, și al art. 6 alin. (2) lit. b) și art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta          

DECIZIE:


Art. 1 - Se aprobă Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, prevăzută în anexa nr. 1. 

Art. 2 - Se aprobă Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, modificată și completată, prevăzută în anexa nr. 2.        

Art. 3 - Se aprobă Lista informațiilor exceptate de la comunicare prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4 - Structurile competente din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, modificată și completată, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetățenilor la unele informații, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5 - Raportul periodic de activitate al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, modificată și completată, se elaborează la sfârșitul fiecărui an calendaristic prin grija Biroului juridic și comunicare, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.         

Art. 6 - În scopul aplicării prevederilor art. 6 și 7 din Legea nr. 544/2001, modificată și completată, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va asigura accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul Biroului juridic și comunicare. În acest sens, compartimentele din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal vor transmite Biroului juridic și comunicare, după caz: 
a) răspunsul la solicitarea informației de interes public, în termen de:
- 7 zile de la data înregistrării solicitării; 
- cel mult 25 de zile de la data înregistrării solicitării în cazul unor informații complexe;
b) refuzul comunicării informațiilor solicitate, cu motivația corespunzătoare, în termen de 3 zile de la data înregistrării solicitării.         

Art. 7 - Monitorizarea îndeplinirii dispozițiilor prezentei Decizii revine vicepreședintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 8 - Pe data emiterii prezentei Decizii orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta Decizie.         

PREȘEDINTE,

Georgeta BASARABESCU    


București, 31 august 2006        


ANEXA Nr. 1: Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată    

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal   
2. Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și cele ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice      
4. Programul de acordare a audiențelor, inclusiv de către persoanele din conducerea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
5. Coordonatele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet          
6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 
7. Strategia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru perioada 2006-2010           
8. Lista cuprinzând documentele de interes public         
9. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate și/sau gestionate, potrivit legii
10. Modalitățile de contestare a deciziei autorității, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
11.Raportul anual de activitate al autorității       
12. Planul anual de achiziții       
13. Raportul periodic de activitate al autorității, după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001ANEXA Nr. 2: Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată    

1. Comunicate de presă           
2. Drept la replică        
3. Materiale informative (broșuri) editate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în limita stocului disponibil     
4. Indicatori privind activitatea desfășurată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum: numărul total al notificărilor privind prelucrărilor de date, numărul total al autorizațiilor, numărul total al acțiunilor de control și investigație, numărul total al sesizărilor, cererilor și plângerilor înregistrate la autoritate, numărul total al avizelor și recomandărilor, numărul total al sancțiunilor aplicate, în condițiile legii
5. Denumirea actelor normative și, după caz, conținutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de constatare        
6. Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică     ANEXA Nr. 3: Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității    

1.Rapoartele de control administrativ    
2.Notele de serviciu cu caracter intern  
3.Sesizările și documentele privind cercetarea disciplinară         
4.Numerele de telefon ale angajaților din cadrul autorității, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora          
5.Sesizările, cererile și plângerile persoanelor vizate, ale operatorilor de date cu carcater personal, precum și ale altor persoane interesate      
6.Registrul general de intrare-ieșire a corespondenței    
7.Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public   
8.Registrul de evidență a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal         
9. Registrul de dosare (cereri, plângeri sau sesizări)       
10. Registrul de evidență a deciziilor, avizelor și recomandărilor emise de președintele Autorității, în exercitarea atribuțiilor legate de activitatea de prelucrare a datelor
11. Registrul de acte emise de președintele Autorității în exercitarea atribuțiilor legate de activitatea internă a instituției    
12. Registrul special de corespondență secretă și confidențială  
13. Registrul de arhivă.
14. Registrul de inventariere a bunurilor
15. Corespondența cu instituțiile publice interne și internaționale
16. Dosarele privind litigiile în care instituția este implicată și numele persoanelor care susțin interesele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în aceste litigii        
17. Procesele-verbale de constatare     
18. Rapoartele întocmite ca urmare a acțiunilor de control și investigație
19. Notele de audiere  
20. Corespondența cu agenții economici, operatorii de date cu caracater personal și persoanele vizate   
21. Documentele a căror comunicare publică poate afecta dreptul la viață intimă, familială și privată sau care pot influența dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată
22. Decizii cu caracter intern emise de către președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal        
23. Dispoziții interne emise de conducătorii structurilor funcționale din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal           
24. Statele de salarii     
25. Planificările anuale și trimestriale ale investigațiilor    
26. Planul anual privind activitățile de relații externe       


ANEXA Nr. 4: Structurile competente din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetățenilor la unele informații

1. Informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, cele privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii
Structuri competente:   
- președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
2. Informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii        
Structuri competente:   
- Direcția economică și resurse umane din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.         
3. Informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii           
Structuri competente:               
- Direcția economică și resurse umane din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal          
- Biroul juridic și comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal           
4. Informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală și sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare, informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces, precum și informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor      
Structuri competente:           
- Direcția economică și resurse umane din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal          
- Biroul juridic și comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Notă de informare privind protecția datelor

ANUNT - pentru selectarea unui partener asociatie neguvernamentală, în vederea implementării unor proiecte privind  îmbunătățirea capacității adminstrative a ANSPDCP  finantate din fonduri structurale nerambursabile

ANUNT REZULTAT SELECTIE

 

Transparența veniturilor salariale

Listă posturi 31 martie 2019

Listă posturi 30 septembrie 2018

Listă posturi 30 martie 2018

Listă posturi 30 septembrie 2017

 

Anunțuri Angajări