Home » Reuniuni de informare in judetele Timis si Caras-Severin
 Română | English | Francais

 

Comunicat de Presă

 

 

Reuniuni de informare în judeţele Timiș și Caraș-Severin

 În continuarea campaniei de informare la nivel național în sectorul public s-au desfăşurat pe data de 4 iulie 2017, în municipiul Timișoara şi 5 iulie 2017, în municipiul Reșița, reuniunile cu tema ”Protecția datelor personale în administraţia publică locală”, evenimente realizate cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Timiș şi al Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin.      

La aceste reuniuni au fost invitați reprezentanţii autorităţilor publice locale şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice.

Cu acest prilej s-au abordat subiecte de actualitate referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal de către operatorii din sectorul public.

Astfel, referitor la obligația notificării, s-a precizat că, în prezent, autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean sunt scutite de obligaţia de notificare pentru prelucrările prevăzute de lege în sarcina acestora (raportat la obiectul de activitate), conform Deciziei nr. 200/2015 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Cu toate acestea, subzistă obligația de notificare a prelucrărilor efectuate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, în concordanţă cu prevederile art. 14 din Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

Totodată, s-a evidențiat că, în toate situaţiile, autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean au obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 677//2001, atât aspectul condiţiilor de prelucrare, al confidenţialităţii şi securităţii prelucrărilor, cât şi sub aspectul asigurării exercitării drepturilor persoanelor vizate (dreptul de informare, acces, intervenţie, opoziţie).

          În acest context, s-a precizat că acestea sunt obligate să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

          O altă temă de actualitate abordată în cadrul acestor reuniuni a fost cea privind Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, ce va fi  aplicabil din 25 mai 2018.

          În cadrul reuniunilor, s-a subliniat faptul că Regulamentul înlocuiește Directiva 95/46/EC privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, fiind direct aplicabil in toate statele membre ale UE fără a fi necesara transpunerea in legislația națională.

          În acest context, s-au evidențiat elementele de noutate impuse de noul regulament, în special responsabilizarea operatorului care, deși va fi scutit de la depunerea notificării, va fi ținut de respectarea drepturilor persoanelor vizate, efectuarea unui studiu de impact a operațiunilor de prelucarea a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, precum și numirea unui responsabil pentru protecția datelor.

          De asemenea, în cadrul acestor reuniuni s-a abordat și obiectul de reglementare al Directivei nr. 680/2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

          Potrivit acestei directive, statele membre vor adopta și publica, până la 6 mai 2018, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive.

 

 

Biroul juridic și comunicare ANSPDCP