Home » Plangeri_raspuns_nu
 Română | English | Francais

 

Vă rugăm să consultați condițiile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate în cadrul art. 12-23 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (în continuare, RGPD).

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces (art. 15);
 2. dreptul la rectificare (art. 16);
 3. dreptul la ștergere („dreptul de a ' uitat” – art. 17);
 4. dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
 5. dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 6. dreptul la opoziție (art. 21);
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22).

Pentru exercitarea acestor drepturi urmează să vă adresați cu o cerere operatorului care v-a prelucrat datele cu caracter personal.

Operatorul trebuie să vă furnizeze informaţii privind acţiunile întreprinse de el în urma primirii unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

După exercitarea drepturilor ce vă sunt recunoscute conform dispoziţiilor RGPD, puteţi să vă adresaţi autorităţii de supraveghere cu plângere însoţită de dovezi, dacă operatorul nu vă va răspunde în termenele reglementate sau veţi fi nemulţumit de răspunsul primit.

De asemenea, vă rugăm ca în cazul transmiterii unei plângeri să aveți în vedere îndeplinirea următoarelor condiții, pentru evitarea primirii unui răspuns nefavorabil din partea instituției noastre:

Condiții referitoare la identificare

 • este obligatorie furnizarea următoarelor date: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă, adresă de poştă electronică (dacă plângerea este depusă electronic), pentru a evita considerarea plângerii dvs. ca fiind  anonimă şi clasarea ei, fără a vi se formula vreun răspuns;
 • este obligatorie furnizarea datelor de identificare ale operatorului reclamat sau a persoanei împuternicite reclamate, precum nume şi prenume/denumire, adresă/sediu, sau cel puţin a informaţiilor disponibile pe care le dețineți, în vederea identificării acestora.
 • în cazul în care plângerea este înaintată prin reprezentant, în afara datelor petiţionarului susmenționate, este obligatorie şi furnizarea următoarelor date ale reprezentantului: nume şi prenume/denumire, adresă poştală de corespondenţă/sediu, adresă de poştă electronică, număr de telefon, număr de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă este cazul.

Condiții referitoare la informații și dovezi

 1. este obligatorie precizarea detaliată a obiectului plângerii dvs., a demersurilor pe care le-ați întreprins la nivelul operatorului reclamat sau al persoanei împuternicite reclamate, după caz;
 2. este obligatorie precizarea informaţiilor de care dispuneți pentru susţinerea afirmaţiilor dvs., precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţineți (ex. solicitările adresate operatorilor, cererile prin care v-ați exercitat drepturile, eventualele răspunsuri primite);
 3. în plus, în cazul plângerilor care au ca obiect încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în domeniul comunicaţiilor electronice şi comerţului electronic, inclusiv prin transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate, este obligatorie:
 • menţionarea numărului/numerelor de telefon sau fax, a adresei/adreselor de poştă electronică ori a adresei/adreselor de IP care au legătură cu obiectul plângerii, după caz.
 • anexarea mesajelor originale primite de dvs. printr-o metodă care să permită identificarea expeditorului respectivei comunicări, mesaje care trebuie conservate, pe cât posibil, în sistemul electronic utilizat de dvs.

De exemplu:

 • mesajele primite prin email în formatul lor original, prin metoda forward as attachment, conținând header-ul acestora cu adresa IP a expeditorului,
 • capturi de pe telefon din care să reiasă conținutul sms-ului primit și numărul de telefon de la care ați fost contactat, precum și data la care ați primit mesajele comerciale nesolicitate
 •  convorbire telefonică - conținutul convorbirii (obiectul ofertelor prezentate) și capturi de pe telefon din care să reiasă numărul de telefon de la care ați fost contactat, precum și data la care ați fost contactat

Mai multe informații privind condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru admisibilitatea unei plângeri puteți obține din Procedura de soluționare a plângerilor aprobată Decizia nr. 133/2018.

 

 

Depune plângere online

 

Formular electronic de plangere (format .PDF)*

*Pentru completarea formularului, este necesară salvarea acestuia și deschiderea cu Adobe Reader. Vă rugăm să nu anexați documente arhivate (cu extensia .zip, .rar, etc.).

Adobe Reader poate fi descărcat gratuit de aici