Home » Comunicat_de_presa_20_12_2016
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Excepția de neconstituționalitate a art. 162 din Codul de procedura fiscală – pe rolul Curții Constituționale a României

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a ridicat excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală, care stabilesc publicarea, pe internet, a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, de către organele fiscale, raportat la prevederile art. 26 din Constituție (dreptul la viață privată), art. 20, art. 53 și art. 148 din Constituție, coroborate cu art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la viață privată), art. 16 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (dreptul la protecția datelor personale), art. 1, 7, 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (demnitatea umană, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal).

Astfel, art. 162 din Codul de procedură fiscală dispune:

“Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante 

(1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

(2) Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:

a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.; 
    b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.

(3) Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.

(4) În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.

(5) Prevederile prezentului articol se aplică şi pentru obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile alin. (4). “

Excepția de neconstituționalitate a art. 162 din Codul de procedură fiscală a fost ridicată de instituția noastră în litigiul aflat pe rolul Tribunalului București, declanșat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin care aceasta a contestat procesul verbal de constatare/sancționare din 23.05.2016 al ANSPDCP, ce a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 16.000 lei pentru săvârșirea unor fapte de prelucrare nelegală de date personale, în legătură cu publicarea pe internet a listei debitorilor care înregistrau restanțe fiscale.

ANSPDCP  a apreciat că dispozițiile art. 162 din Codul de procedură fiscală (prin instituirea obligației de a publica, pe pagina de internet proprie a organelor fiscale, lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii) sunt de natură să aducă atingere dreptului la viaţă privată, prin restrângerea nejustificată şi disproporţionată a acestui drept.

Conform art. 26 din Constituţia României, autorităţile publice au obligaţia sporită de a garanta dreptul la viaţă privată al persoanelor, statuându-se că “(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.”

Corelat cu această prevedere, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate avea loc numai cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute de art. 53 din Constituție.

În condițiile în care statul dispune de mijloacele procedurale necesare pentru recuperarea sumelor datorate de contribuabili, ANSPDCP a considerat că măsura publicării listelor debitorilor pe internet nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o.

În materia drepturilor personale, cum sunt dreptul la viaţă privată, la propria imagine, la demnitate și la protecția datelor cu caracter personal, regula unanim recunoscută este aceea a garantării şi respectării acestor drepturi, statul având, în acest sens, obligaţii majoritar negative, de abţinere, prin care să fie evitată, pe cât posibil, ingerinţa sa în exerciţiul dreptului sau al libertăţii.

Pe data de 16.12.2016, Tribunalul București a admis cererea ANSPDCP de sesizare a Curții Constituționale a României și a stabilit sesizarea acesteia cu excepția de neconstituționalitate a art. 162 din Codul de procedură fiscală, așa cum a fost formulată de instituția noastră.

 

Biroul juridic şi comunicare

20.12.2016 ANSPDCP