Home » Prelucrarea_datelor_in_contextul_alegerilor_electorale
 Română | English | Francais

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXT ELECTORAL

 

În contextul alegerilor parlamentare europene din luna mai 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere recomandă tuturor enităților implicate în acest proces să acorde o atenție sporită respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal  pentru a se asigura că date personale sunt utilizate în mod responsabil și că drepturile persoanelor vizate sunt respectate.

Astfel, precizăm că începând din data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare ”RGPD”).

Regulamentul General privind Protecția Datelor prevede în art. 6 faptul că prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

În plus, precizăm că art. 5 din RGPD stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării datelor. Printre acestea, se numără cel privind prelucrarea datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor") și prelucrarea datelor într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").

De asemenea, aceleași dispoziții legale sus-menționate prevăd faptul că” Operatorul este responsabil de respectarea acestor principii şi poate demonstra această respectare ("responsabilitate")”.

Totodată, potrivit prevederilor RGPD, operatorii implicați în procesul electoral au obligația de a respecta drepturile persoanelor vizate, în special dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că Regulamentul nu impune o anumită modalitate de informare a persoanelor vizate, lăsând la latitudinea operatorilor alegerea unor modalități eficiente de efectuare a informării – postare pe site, la avizier, în scris, etc.

Prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene a fost înființată Autoritatea Europeană pentru partidele și fundațiile politice europene, în scopul înregistrării, controlului și impunerii de sancțiuni asupra partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European introduce noi dispoziții la nivelul UE în ceea ce privește protecția datelor în contextul alegerilor pentru Parlamentul European.

Potrivit art. 10a din actul normativ european menționat mai sus este reglementată procedura de verificare cu privire la încălcări ale normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Cu privire la aceste aspecte, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European și al altor alegeri din UE, programate pentru 2019, Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat Declarația nr. 2/2019 privind utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul campaniilor politice care subliniază o serie de aspecte esențiale care trebuie respectate atunci când partidele politice prelucrează date cu caracter personal în cursul activităților electorale.

În România, modalitatea de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European este reglemenetată prin Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

Față de cele de mai sus, subliniem necesitatea respectării normelor de protecție a datelor cu caracter personal, inclusiv în contextul activităților electorale și al campaniilor politice.

 

Birou juridic şi comunicare

ANSPDCP