Home » dreptul_de_opozitie_exercitat_de_către_persoana_vizată_fată_de_detinătorul_unui_site_web
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Dreptul de opoziție exercitat față de deținătorul unui site web. Aplicarea mutatis mutandis a Cauzei C‑131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.

O societate comercială preia pe site-ul său în totalitate, automat, prin intermediul unui program informatic, toate informaţiile postate pe portalul just.ro cu privire la dosarele instanţelor de judecată, fiind actualizate la interval de câteva ore, potrivit modificărilor care apar pe acest portal.

Aceste informaţii sunt stocate într-un sistem de evidenţă automatizat şi puse la dispoziţia publicului. Societatea oferă inclusiv abonamente contra cost pentru un serviciu intitulat „Dosarele mele”.

În cadrul unei secţiuni de pe site denumite ”Dosare instanță”, pe baza unor criterii cum ar fi numele şi prenumele unei persoane fizice, pot fi efectuate căutări directe, în urma cărora rezultă informaţii privind dosarele instanţelor de judecată în care persoana fizică respectivă este parte. Aceste informații apar și în urma unei căutări pe baza numelui şi a prenumelui realizate cu ajutorul motorului de căutare Google, afișându-se un link către pagina web a operatorului, de unde rezultă că informațiile sunt indexate pe acest motor de căutare.

Raportat la dispozițiile Legii nr. 677/2001 şi având în vedere activitatea pe care însăși societatea și-a ales să o desfășoare, operaţiunile de preluare, înregistrare, organizare, stocare şi dezvăluire a datelor din dosarele instanţelor de judecată reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor personale, realizate într-un sistem de evidenţă automatizat.

Prin urmare, această societate are calitatea de operator de date cu caracter personal şi, implicit, obligaţiile stabilite de lege în sarcina sa, inclusiv sub aspectul legalităţii prelucrării datelor şi al respectării drepturilor persoanelor vizate.

Subliniem că nu are relevanţă modul în care societatea a obţinut datele, respectiv din surse publice şi că acestea au fost deja publicate pe internet, deoarece nu este absolvită de obligaţiile de a respecta dispoziţiile Legii nr. 677/2001, inclusiv cele care garantează persoanei vizate exercitarea dreptului de opoziţie.

Astfel, o persoană fizică și-a exercitat dreptul de opoziție și a solicitat acestui operator ştergerea datelor sale (numele și prenumele) de pe site, motivându-și cererea prin faptul că este o persoană particulară, având dreptul la intimitate, la confidenţialitate şi la discreţie privind datele sale biografice şi nu doreşte să se facă publice episoade din viaţa sa pe site, cu atât mai mult cu cât acestea sunt accesibile atât în România, cât şi în afara ţării, prin simpla căutare a numelui său pe motoarele de căutare.

Pe lângă faptul că operatorul nu a dat un răspuns persoanei vizate în termenul prevăzut de lege, cererea nu a avut o soluţionare favorabilă, societatea motivând că furnizează informaţii legislative cu un caracter pur informativ, colectate din surse puse la dispoziţia publicului de către autorităţile publice. Astfel, a susținut că nu poate să șteargă datele respective întrucât nu exercită un control asupra datelor cu caracter personal publicate pe paginile web ale altor entităţi, date pe care însă, le preia şi le prelucrează la rândul său.

Motivat de acest refuz, persoana vizată în cauză s-a adresat cu plângere Autorității de Supraveghere. Aceasta a considerat faptul că cererea persoanei vizate este întemeiată, iar dreptul de opoziţie trebuia respectat de către operator, sens în care acesta trebuia să asigure mijloacele necesare exercitării sale, motive pentru care societatea a fost sancţionată cu amendă.

Dreptul de opoziţie, potrivit dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, presupune că persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor sale, din motive întemeiate şi legitime, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Solicitarea se adresează operatorului printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, acesta fiind obligat să comunice măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În cazul de faţă, între raporturile dintre persoana vizată şi operator nu a fost invocată o dispoziţie legală care să-l oblige pe acesta la înregistrarea şi menţinerea datelor personale în contextul furnizării serviciilor sale, respectiv de postare a informaţiilor colectate din surse publice pe site-ul său şi de punerea la dispoziţia publicului sau a celor interesaţi.

Prelucrarea datelor personale în acest scop nu constituie o obligaţie legală pentru o societate comercială (spre deosebire de cum este în cazul instanţelor de judecată), care și-a stabilit ea însăşi scopul şi mijloacele prelucrării datelor.

Din moment ce excepția nu este îndeplinită, persoana vizată a precizat o serie de motive pentru care dorește să-i fie șterse datele. Întrucât nu s-a constatat faptul că este persoană publică ori ocupă o funcție publică, iar datele respective sunt simple informații despre dosarele sale în instanță care nu trebuie să satisfacă interesul preponderent al publicului, nu se poate refuza solicitarea acesteia pe considerentul că nu a arătat situația sa particulară.

Pe de altă parte, nici operatorul nu a justificat faptul că interesul său legitim (care de altfel este pur comercial) este mai presus decât dreptul fundamental la viață privată al persoanei vizate, astfel încât să se justifice o limitare a acestuia.

Prin urmare, trebuie stabilit un echilibru între, pe de o parte, drepturile de protecţie a datelor aparţinând persoanelor vizate şi, pe de altă parte, drepturile legitime ale altor părţi în cadrul procesului de prelucrare a datelor persoanei vizate.

Raportat la modalitatea de prelucrare a datelor, în sistem automatizat, operatorul trebuia să ia, încă de la crearea sistemului informatic, măsurile necesare astfel încât să poată asigura şi din punct de vedere tehnic ştergerea informaţiilor privind o persoană fizică, la cererea acesteia.

A susţine imposibilitatea asigurării drepturilor persoanelor vizate, pe motiv că sistemul de evidenţă al operatorului nu permite modificări, iar singura soluţie pentru rezolvarea acestui tip de problemă este eliminarea respectivelor date de pe portalul instanţelor de judecată, conduce la nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege în calitate de operator al societății comerciale şi goleşte de conţinut dreptul de opoziție garantat de Legea nr. 677/2001.

Art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 677/2001 permite prelucrarea datelor (deci şi colectarea acestora) fără consimţământul persoanei vizate, atunci când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii. Aceste dispoziţii însă, nu înfrâng prevederile art. 12-17 din Legea nr. 677/2001, care garantează drepturile persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate, şi nici nu absolvă operatorul de obligaţia de a respecta aceste drepturi, ulterior obţinerii din surse publice a documentelor care conţin şi date personale.

În Hotărârea din 13 mai 2014, în Cauza C‑131/12, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat prevalența dreptului de opoziție asupra dreptului de a avea acces la informație, precum și asupra intereselor economice ale operatorului care furnizează informațiile respective.

Autoritatea de Supraveghere a considerat faptul că motivarea Curții de Justiție se aplică mutatis mutandis și cazului în speță.

Curtea de Apel București a statuat faptul că ambele cerințe ale art. 15 din Legea nr. 677/2001 sunt îndeplinite, în sensul că motivele invocate de persoana vizată în sprijinul dreptului de opoziție sunt justificate și nu există dispoziții legale contrare care să permită să fie nesocotit acest drept.

De asemenea, a admis faptul că motivarea Curții de Justiție din hotărârea mai sus-menționată se poate aplica mutatis mutandis și în situația în care persoana fizică în cauză se adresează în mod direct deținătorului site-ului pe care se află datele sale și care se afișează în urma unei căutări simple realizate cu ajutorul motorului de căutare Google.

Totodată, Curtea a arătat că operatorul nu a luat nici măsura limitării publicității excesive invocând faptul că informațiile oricum sunt publice, apărând pe portalul instanțelor de judecată.

În același timp, instanța de apel a reținut că, a susține că în virtutea principiului publicității ședințelor de judecată, operatorul nu este obligat să șteargă datele personale la cererea persoanelor vizate, ar însemna denaturarea acestui principiu care se manifestă în fața instanței de judecată, iar nu în spațiul virtual. Mergând pe o asemenea interpretare, ar însemna că orice persoană ar putea înregistra audio ori video ședința de judecată și chiar să o ofere spațiului public virtual pe internet.

Decizia definitivă a Curții de Apel București este deosebit de importantă, întrucât confirmă punctul de vedere al Autorității de Supraveghere în privința motivelor întemeiate și legitime ce pot fi invocate de o persoană vizată în exercitarea cu succes a dreptului de opoziție, cât și al respectării de către deținătorii de site-uri a principiilor prelucrării datelor prevăzute de Legea nr. 677/2001 și cele statuate de Curtea de Justiție în jursprudența sa în domeniu.

În concluzie, Autoritatea de Supraveghere atrage atenția asupra faptului că activitatea unei entităţi, de preluare a unor documente care conţin date cu caracter personal, din surse publice şi prelucrarea acestora în sistemele proprii de evidenţă intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia datelor personale. Odată obţinute aceste date, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal şi va avea toate obligaţiile stabilite de legislaţia din domeniul protecţiei datelor personale.

Precizăm că dispoziţiile art. 14 și 15 din Legea nr. 677/2001 garantează oricărei persoane dreptul de intervenție și dreptul de opoziţie față de prelucrarea datelor personale.

În acest context, în situaţia în care persoana în cauză apreciază că i s-au încălcat drepturile garantate de lege, poate înainta plângeri sau sesizări către Autoritatea de Supraveghere. În acest sens , pe site-ul instituţiei noastre există informații disponibile la secţiunea Plângeri şi Sesizări.”

Biroul Juridic și Comunicare